PUTEVIMA ŽENA DO ODRŽIVOG RAZVOJA

Šta je projekat “Putevima žena do Održivog razvoja” i zašto je važan?

Projekat „Putevima žena do Održivog razvoja“ ima za cilj da kroz jednodnevni trening razvije kapacitete omladinskih radnika/ca, profesionalaca/ki u oblasti obrazovanja i omladinskih lidera/ki u globalnom obrazovanju i dostizanju ciljeva UN Agende 2030 za održivi razvoj. Kroz trening, učesnici/e će imati priliku da nauče kako da u svoje aktivnosti, kako one koje već sprovode, tako i one koje će sprovoditi u budućnosti, uključe elemente metodologije globalnog obrazovanja kao što su: globalne dimenzije obrazovanja, globalni principi obrazovanja i RFCDC kompetencije. Nakon treninga, učesnici/e će sprovesti istraživanje o značajnim ženama Evrope i kreirati sadržaj za edukativnu turističku aplikaciju Putevima žena. Istraživanjem i kreiranjem sadržaja na ovu temu, učesnici/e će razviti grupu kompetencija vezanih za vrednosti, stavove, znanja, veštine i kritičko razmišljanje koje će im pomoći da kreiraju bolje edukativne aktivnosti u budućnosti i da kroz svoj rad daju doprinos dostizanju ciljeva UN Agende 2030 za održivi razvoj.

Kome je namenjen projekat “Putevima žena do Održivog razvoja”?

Ovaj projekat je namenjen pre svega omladinskim radnicima/ama, profesionalcima/kama u oblasti obrazovanja i omladinskim liderima/kama, sa ciljem edukacije o mogućnostima korišćenja metodologije globalnog obrazovanja u svojoj praksi. Želja nam je da ljude koji direktno rade sa mladima edukujemo kako da uključe elemente metodologije globalnog obrazovanja u svoje tekuće, ali i buduće aktivnosti, kako bi doprineli dostizanju Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Koju promenu želimo da napravimo?

Ciljevi održivog razvoja UN predstavljaju najveće izazove sa kojima se suočavamo kao čovečanstvo i kojima treba aktivno da se bavimo u što skorijoj budućnosti. Projektom „Putevima žena do Održivog razvoja“ kroz metodologiju globalnog obrazovanja, želimo da pomognemo ostvarivanje 5. cilja održivog razvoja – rodnu ravnopravnost. Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, biće potrebno čak 135 godina do dostizanja rodne ravnopravnosti, zbog čega smatramo da je izuzetno važno motivisati sve, a posebno mlade žene i muškarce, da se angažuju i urade nešto po tom pitanju. Kroz ovaj projekat želimo da edukujemo omladinske radnicke/ce, profesionalce/ke u oblasti obrazovanja i omladinske lidere/ke kako da koriste globalnu metodologiju obrazovanja kako bi sproveli/e svoje aktivnosti koje će podići svest o određenim društvenim pitanjima, osporiti postojeće stereotipe i nejednakosti i na taj način podstaći promenu unutar svojih lokalnih zajednica, ali i na globalnom nivou.

Šta smo do sada uradili/e?

Mobilna aplikacija „Putevima žena“ ispunjena sadržajem o deset znamenitih Novosađanki spremna je za preuzimanje! Klikom na link, skini aplikaciju na svoj Android ili IOS mobilni uređaj!

Ko su partneri i donatori?

Projekat „Putevima žena do Održivog razvoja“ sprovodi se uz finansijsku podršku zajedničkog projekta između Evropske unije i ”Centra Sever – Jug“, Saveta Evrope u okviru projekta “ILEGEND II: Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue”.

Uključi se!

Ukoliko si omladinski radnik/ca ili lider/ka, profesionalac/ka u oblasti obrazovanja ili aktivista/kinja sa željom da naučiš na koji način možeš da uključiš elemente metodologije globalnog obrazovanja u svoje aktivnosti sa mladima i doprineseš poboljšanju stepena rodne ravnopravnosti na lokalnom, ali i globalnom nivou, prijavi se na IRIDIN trening putem ovog linka!

Želiš da se nam se pridružiš na ovom projektu?

Uključi se i popuni kratku formu!